FlexVisie Uitzenden

Ogólne warunki

Ogólne Warunki Handlowe: Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe.

FlexVisie: Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością FlexVisie Uitzenden B.V. z siedzibą i głównym miejscem prowadzenia działalności w (7521 PH) Enschede przy Institutenweg 39.

Najemca: Osoba fizyczna lub prawna, której FlexVisie składa ofertę, wycenę lub z którą FlexVisie zawiera umowę lub w inny sposób nawiązuje współpracę.

Umowa najmu: Umowa, na podstawie której FlexVisie udostępnia czasowo pracowników Najemcy, osoby prowadzące działalność na własny rachunek bez pracowników lub inne osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

Prowizja: Zapewnienie przez FlexVisie Najemcy pracownika tymczasowego lub osoby samozatrudnionej bez pracowników lub innej osoby samozatrudnionej.

Układ zbiorowy pracy: Obowiązujący układ zbiorowy pracy stosowany przez FlexVisie w odniesieniu do pracownika, którego udostępnił.

Wynagrodzenie firmy korzystającej: Warunki zatrudnienia, o których mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o podziale siły roboczej przez pośredników („WAADI”) oraz – w zakresie, w jakim ma to zastosowanie – art. 22 NBBU Układ Zbiorowy Pracy.

Pracownik: Pracownik, osoba prowadząca działalność na własny rachunek lub inna osoba prowadząca działalność na własny rachunek udostępniona przez FlexVisie w kontekście Umowy o pracę.

Stawka Najemcy: Kwota, którą Najemca jest winien FlexVisie za godziny przepracowane przez Pracowników na podstawie Dostępności, z wyłączeniem podatku VAT, innych opłat rządowych, kosztów podróży i zakwaterowania, a także innych dodatkowych kosztów wynikających z Dostępności lub z nią związanych.

Rejestracja czasu: zestawienie sporządzone przez Najemcę i/lub Pracownika w portalu cyfrowym, które można znaleźć na stronie internetowej www.flexvisie.nl lub w inny sposób, dotyczące godzin spędzonych przez Pracownika (Pracowników) w okresie rozliczeniowym oraz /lub faktury w kontekście Prowizji, za którą należna jest Stawka Najemcy.

Ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert FlexVisie, jak również do wszystkich umów o pracę agencyjną.

FlexVisie wyraźnie zastrzega również zastosowanie Ogólnych Warunków dla osób trzecich zaangażowanych przez nią w kontekście realizacji Umowy o pracę. Te osoby trzecie mają niezależne prawa w stosunku do Najemcy na podstawie Ogólnych Warunków i w związku z tym mogą samodzielnie powoływać się na zawarte w nich postanowienia w stosunku do Najemcy. Wyraźnie odrzuca się zastosowanie ogólnych warunków Najemcy pod jakąkolwiek nazwą. Obowiązują wyłącznie Ogólne Warunki Handlowe.

Jeżeli jedno lub więcej postanowień Ogólnych Warunków okaże się niewiążące, na przykład z powodu udowodnionej nieważności lub zniszczenia, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. FlexVisie sformułuje następnie nowe postanowienie lub nowe postanowienia, które pod względem treści, charakteru i celu są jak najbardziej zbliżone do niewiążących postanowień, ale które nie są niewiążące.

Termin odszkodowanie w znaczeniu użytym w Ogólnych Warunkach powinien również obejmować zabezpieczenie osoby, której przysługuje odszkodowanie, w odniesieniu do odpowiednich okoliczności.
FlexVisie może w stosownych przypadkach podjąć decyzję o złagodzeniu kary lub w celu utrzymania współpracy, aby nie egzekwować ściśle Ogólnych Warunków wobec Najemcy. FlexVisie zastrzega sobie jednak prawo do zastosowania w dowolnym momencie Ogólnych warunków. Uprzejmość okazywana w przeszłości w odniesieniu do Ogólnych Warunków nigdy nie będzie interpretowana jako zrzeczenie się praw ze strony FlexVisie, ani też nie będzie miało miejsca przetwarzanie praw w takiej sytuacji.

Oferty i wyceny Flexvisie są całkowicie niezobowiązujące, chyba że oferta lub wycena wyraźnie zawiera nieodwołalny termin akceptacji.
Ceny i kwoty podane w ofercie lub wycenie są, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, bez podatku VAT lub innych podatków, ceł i opłat nałożonych przez rząd, kosztów transportu, i zakwaterowania, kosztów administracyjnych i innych dodatkowych kosztów wynikających z Dostępność, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej.
O ile podane ceny i kwoty, w tym Stawka Najemcy, oparte są na informacjach od Najemcy, na przykład w odniesieniu do obowiązującego Wynagrodzenia Najemcy, wszelkie podwyżki cen wynikające z nieprawidłowych lub niepełnych informacji lub innego rodzaju dodatkowych ocen będą na koszt i ryzyko Najemcy.

Umowa pomiędzy FlexVisie a Najemcą zostaje zawarta dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez FlexVisie Najemcy przyjęcia oferty lub wyceny za pomocą potwierdzenia zamówienia lub podpisanej Umowy Zatrudnienia lub po rozpoczęciu przez FlexVisie realizacji zlecenia. Za rozpoczęcie świadczenia uważa się również sytuację, w której FlexVisie poczyniła przygotowania do Umowy Zatrudnienia, takie jak zawarcie umowy o pracę lub innego rodzaju umowy z Pracownikiem do udostępnienia. FlexVisie ma prawo do odwołania lub zmiany oferty lub wyceny do momentu potwierdzenia Umowy Zatrudnienia lub rozpoczęcia jej realizacji.

Jeżeli w akceptacji Najemcy dokonane zostaną zastrzeżenia lub zmiany w ofertach lub kosztorysach, lub odniesienie do innych (ogólnych) warunków, Umowa Najmu zostanie zawarta, w przeciwieństwie do poprzedniego ustępu.

Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że dla prawidłowego wykonania umowy konieczna jest zmiana i/lub uzupełnienie prac do wykonania, strony odpowiednio dostosują umowę w odpowiednim czasie iw drodze wzajemnych konsultacji.

Jeżeli umowa, o której mowa w niniejszym artykule, jest zawarta z kilkoma Najemcami, to w każdym przypadku są oni solidarnie odpowiedzialni wobec FlexVisie, jeżeli zobowiązania wobec FlexVisie nie są lub są wypełniane tylko częściowo przez jednego z Najemców.

Jeżeli osoba fizyczna zawiera umowę w imieniu lub na rzecz osoby prawnej, to poprzez podpisanie umowy oświadcza, że jest do tego upoważniona. Oprócz osoby prawnej osoba ta ponosi solidarną odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania wynikające z umowy.

Umowa Najmu zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej na piśmie.

Umowa Najmu może zostać rozwiązana za pośrednictwem poczty elektronicznej z zachowaniem okresu wypowiedzenia uzgodnionego w Umowie Najmu. Jeżeli strony nie uzgodnią okresu wypowiedzenia w Umowie Zatrudnienia, obowiązuje tygodniowy okres wypowiedzenia.

W przeciwieństwie do poprzedniego akapitu, Umowa Zatrudnienia nie może zostać rozwiązana ze skutkiem od daty wcześniejszej niż koniec aktywnego Zlecenia.

Jeżeli wbrew art. 5 ust. 1 Umowa Najmu zostaje zawarta na czas określony, nie może być rozwiązana przedterminowo, lecz tylko z końcem okresu oznaczonego, z zachowaniem art. 5 ust. 2. W przypadku braku terminowego odwołania zgodnie z art. 5 ust. 2, Umowa Najmu zostanie automatycznie przedłużona z mocy prawa na taki sam okres.

Najemca nie jest upoważniony do zawieszenia lub potrącenia swoich zobowiązań (płatniczych) wobec Flexvise z powodu jakichkolwiek (rzekomych) zobowiązań Flexvisie, ale (rzekomego) niewykonania.

Jeżeli strony uzgodniły udostępnienie określonego (minimalnego) zakresu prac do wykonania przez Pracownika, Najemca nie jest upoważniony do zmiany tego zakresu lub utrudniania Pracownikowi w tym kontekście lub w inny sposób zapewnienia, że Pracownik wykonał mniej niż uzgodniony zakres prac. W przypadku, gdy Pracownik wykonuje mniej pracy niż uzgodniono, FlexVisie ma prawo naliczyć Stawkę Najemcy zgodnie z uzgodnionym zakresem pracy, pod warunkiem, że FlexVisie ma prawo naliczyć Stawkę Najemcy zgodnie z tą średnią.

Wbrew art. 5, Flexvisie ma prawo rozwiązać Umowę Zatrudnienia ze skutkiem natychmiastowym – bez uszczerbku dla jakiegokolwiek zobowiązania płatniczego ze strony Najemcy – jeżeli:

A. Najemca zalega z wypełnieniem jednego lub więcej zobowiązań wobec FlexVisie;

B. ogłoszono upadłość Najemcy, przyznano zawieszenie płatności lub w jakikolwiek inny sposób daje FlexVisie uzasadnione podstawy do obaw o wypełnienie zobowiązań spoczywających na Najemcy;

C. Najemca traci możliwość swobodnego rozporządzania znaczną częścią swoich aktywów, zaprzestaje prowadzenia działalności gospodarczej lub w inny sposób nie można go w uzasadniony sposób uznać za zdolnego do wypełniania swoich zobowiązań wynikających z Umowy Najmu;

D. Najemca daje FlexVisie uzasadnione powody do obaw o bezpieczeństwo lub zdrowie swojego Pracownika lub jeśli ważny interes w osobie Pracownika wymaga natychmiastowego zakończenia Zlecenia;

Jeśli firma FlexVisie przystąpi do rozwiązania Umowy o pracę zgodnie z poprzednim paragrafem, wszystkie zobowiązania Najemcy wynikające z Umowy o pracę lub z nią związane staną się natychmiast wymagalne.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, FlexVisie jest również uprawniona, ale nie zobowiązana, zamiast natychmiastowego rozwiązania Umowy Zatrudnienia do zawieszenia wykonywania zobowiązań z niej wynikających do czasu należytego zabezpieczenia wykonania zobowiązań (płatniczych) ze strony najemca.

Najpóźniej w momencie podpisania Umowy Zatrudnienia, Najemca przedstawi opis stanowiska, na którym Pracownik będzie zatrudniony, a także uzasadniony zaszeregowanie w systemie wynagradzania Najemcy, w celu umożliwienia FlexVisie ustalenia wynagrodzenia Najemcy.

Najemca nie ma prawa wypłacić Pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia lub nagród udostępnionych bez uprzedniej pisemnej zgody FlexVisie, niż strony przewidziano w Umowie Zatrudnienia.

Wyraźnie nie zezwala się Najemcy na udostępnianie Pracownikowi przedmiotów, które mogą być używane (również) do celów prywatnych bez uprzedniej pisemnej zgody FlexVisie. Takie przedmioty obejmują (dzierżawiony) samochód lub telefon komórkowy, który jest również używany do użytku prywatnego. Najemca zabezpiecza firmę FlexVisie lub przynajmniej całkowicie zabezpiecza ją przed konsekwencjami, fiskalnymi lub innymi, wynikającymi z udostępniania przedmiotów, które mogą być używane (również) do celów prywatnych, chyba że firma FlexVisie udzieliła na to uprzedniej pisemnej zgody bez zastrzeżeń .

Najemca zobowiązuje się, zarówno na żądanie FlexVisie, jak i z własnej inicjatywy, terminowo i wyczerpująco informować o wszystkim, co można rozsądnie uznać za ważne dla wykonania Umowy o Oddelegowanie lub Zatrudnienie przez. Takie istotne okoliczności mogą obejmować: obowiązujące lub ogólnie wiążące ogłoszenie nowego lub zmienionego układu zbiorowego pracy, zamknięcie zakładu pracy, dni wolne od pracy lub innego rodzaju zbiorowe warunki zatrudnienia inne niż określone w układzie zbiorowym pracy, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia wynagrodzenia Najemcy, przekroczenia przez Pracownika przewidywanego godzin pracy, wypadków przy pracy, choroby Pracownika, strukturalnego lub incydentalnego nieprawidłowego funkcjonowania Pracownika, reintegracji Pracownika lub jego postępów w procesie doskonalenia, reklamacji Pracownika, które zostały złożone Najemcy lub wszelkich innych okoliczności, które Najemca zrozumiał lub mógł rozsądnie zrozumieć, że może to mieć znaczenie dla zobowiązań FlexVisie wobec Pracownika, ustalenia (zakresu) należnej Stawki Zatrudnienia lub innych interesów ze strony FlexVisie.

Najemca zabezpiecza firmę FlexVisie lub przynajmniej zabezpiecza ją w całości przed szkodami i dodatkowymi kosztami wynikającymi z nieprawidłowego, niekompletnego lub spóźnionego dostarczenia informacji, o których mowa w poprzednich ustępach. FlexVisie ma prawo naliczyć wszelkie dodatkowe koszty i szkody w tym kontekście, za np. z tytułu naliczenia podatku lub roszczenia z tytułu zaległego wynagrodzenia od obciążenia Pracownika Najemcy w wyniku błędnego obliczenia wynagrodzenia Najemcy

Jeżeli strony nie uzgodniły wyraźnie daty rozpoczęcia Zlecenia w Umowie o Zatrudnienie lub jeśli Najemca chce od niej odstąpić, poinformuje FlexVisie na piśmie z wyprzedzeniem, aby umożliwić FlexVisie, w razie potrzeby, dokonanie pierwszego jednodniowe zgłoszenie do Urzędu Skarbowego i Celnego.

Najemca zobowiązuje się do korzystania z udostępnionych Pracownika takich samych godzin pracy, i odpoczynku, jak w przypadku pracowników zatrudnionych przez Najemcę na takich samych lub równorzędnych stanowiskach.

Pracownik wykonuje swoją pracę pod nadzorem i kierownictwem Najemcy. Najemca jest zatem odpowiedzialny za przestrzeganie przez Pracownika Ustawy o czasie pracy oraz innych właściwych

przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących godzin pracy, godzin pracy i okresów odpoczynku.

Najemca gwarantuje, że Pracownik nie będzie przekraczał godzin i godzin pracy przewidzianych w Umowie Zatrudnienia, a także czasu pracy i odpoczynku. O ile przewidziana sytuacja ulegnie zmianie, FlexVisie ma prawo naliczyć proporcjonalną opłatę dodatkową zgodnie ze Stawką Najemcy.

Wszelkie szkolenia, informacje lub instrukcje Pracownika na prośbę Najemcy będą odbywać się na koszt i ryzyko Najemcy. Godziny rozsądnie zainwestowane przez Pracownika w celu szkolenia, informacji lub instruktażu, w tym czas podróży i czas przygotowania, zostaną naliczone Najemcy przez FlexVisie zgodnie ze Stawką Najemcy. Powyższe jest inne tylko wtedy, gdy strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie.

W przypadku złożenia przez Pracownika oddelegowanego wniosku o wydłużenie lub skrócenie czasu pracy, Najemca zobowiązany jest poinformować FlexVisie na piśmie z podaniem przyczyny nie później niż na dwa miesiące przed żądaną datą rozpoczęcia. , musi umożliwić FlexVisie wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy o regulacji czasu pracy i układu zbiorowego pracy, określając, które istotne interesy biznesowe sprzeciwiają się żądanej regulacji czasu pracy. Najemca zabezpiecza FlexVisie lub przynajmniej zabezpiecza ją przed szkodami wynikającymi lub związanymi z nieprawidłowym odrzuceniem wniosku Pracownika o dostosowanie godzin pracy.

Najemca zobowiązuje się zrobić wszystko, czego Flexvisie rozsądnie wymaga od niego w celu wypełnienia swoich zobowiązań reintegracyjnych wobec Pracownika, który jest niezdolny do pracy. W tym kontekście FlexVisie może między innymi wymagać od Najemcy współpracy przy opracowaniu i realizacji planu reintegracji Pracownika ubezwłasnowolnionego oraz zbadania możliwości innej odpowiedniej pracy w ramach swojej firmy oraz spółek z nią powiązanych. lub że bada możliwości reintegracji poza swoją firmą i spółkami stowarzyszonymi. W zakresie, w jakim firma FlexVisie widzi powód, by stwierdzić, że reintegracja na pierwszej lub drugiej ścieżce jest racjonalnie możliwa, Najemca zapewni wszelką współpracę, jakiej od niego wymaga.

Najemca zabezpiecza FlexVisie lub przynajmniej rekompensuje jej ewentualne przedłużenie ciągłej wypłaty wynagrodzenia z powodu niewystarczających wysiłków na rzecz reintegracji Pracownika długotrwale niezdolnego do pracy, z wyjątkiem przypadku, gdy byłoby to niedopuszczalne zgodnie ze standardami rozsądek i sprawiedliwość.

W odniesieniu do urlopów i dni ustawowo wolnych od pracy Najemca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących udostępnionego Pracownika, obowiązujących układów zbiorowych pracy, a także tego, co w inny sposób

dotyczy pracownika zatrudnionego przez Najemcę w równorzędne lub równorzędne stanowisko, W tym kontekście Najemca oświadcza, że w każdym przypadku zapoznał się z warunkami zatrudnienia, jakie mają zastosowanie do Pracownika delegowanego na podstawie jego umowy o pracę oraz Układu Zbiorowego Pracy.

Obowiązek określony w poprzednim akapicie dotyczy również urlopu okolicznościowego lub krótkoterminowej nieobecności, a także dodatku urlopowego w odniesieniu do udostępnionego Pracownika.
Najemca poinformuje FlexVisie na piśmie o wszelkich wykorzystanych urlopach i nieobecnościach, aby umożliwić FlexVisie prawidłowe przetworzenie tego w swojej administracji. Najemca poinformuje również FlexVisie o tym, co dotyczy jego pracowników pracujących na takich samych lub równoważnych stanowiskach, jak udostępnione Pracownikowi, w celu umożliwienia FlexVisie wypełnienia obowiązków wynikających z art. 8 WAADI oraz Układu Zbiorowego Pracy.

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania takich samych (należnych) standardów staranności wobec udostępnionego Pracownika, jakie musi przestrzegać wobec zatrudnionych u siebie pracowników, po części na zasadzie bycia dobrym pracodawcą. Normy te będą wiodące w wykonywaniu przez Najemcę powierzonych mu uprawnień zarządczych i nadzorczych w stosunku do udostępnionego Pracownika.

Wyraźnie nie zezwala się Najemcy, bez uprzedniej pisemnej zgody FlexVisie Uitzenden, na zatrudnianie udostępnionego Pracownika w sposób inny niż określony w Umowie Zatrudnienia lub w inny sposób przewidziany na piśmie przez strony. Niedozwolone jest również udostępnianie Pracownika osobie trzeciej (niezależnie od tego, czy jest z nią powiązana, czy nie).

Zatrudnienie oddelegowanego Pracownika poza Holandią jest możliwe wyłącznie na dodatkowych warunkach i nie przed wyraźną pisemną zgodą FlexVisie. O ile strony nie przewidziały tego w Umowie o Zatrudnienie, Najemca nie może zatrudniać Pracownika poza Holandią, pod warunkiem uprzedniej pisemnej i wyraźnej zgody FlexVisie.

Najemca zabezpiecza FlexVisie lub przynajmniej zabezpiecza FlexVisie w odniesieniu do roszczeń o odszkodowanie lub innych roszczeń udostępnionych przez Pracownika lub w jego

imieniu w związku z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu należącego do niego, zaistniałego w kontekście wykonywania pracy.
Najemca zwalnia FlexVisie Uitzenden, a przynajmniej zabezpiecza go przed roszczeniami odszkodowawczymi lub innymi roszczeniami osób trzecich z tytułu działań lub zaniechań oddelegowanego Pracownika, o których mowa w art. 6:74, 6:162, 6:170 i 6:171 holenderskiego kodeksu cywilnego.

Pracownik delegowany wykonuje swoją pracę pod kierunkiem i nadzorem Najemcy. W związku z tym Najemca zabezpiecza również FlexVisie przed własnymi roszczeniami o odszkodowanie lub innymi roszczeniami wynikającymi z udostępnionych działań lub zaniechań Pracownika.

Najemca gwarantuje, że jest odpowiednio ubezpieczony od ryzyka odpowiedzialności cywilnej, jak określono w tym artykule. Najemca prześle FlexVisie dowód ubezpieczenia i kopię obowiązujących warunków polisy na pierwsze żądanie.

Udostępniony Pracownik wykonuje swoje obowiązki pod kierunkiem i nadzorem Najemcy. Najemca jest odpowiedzialny za właściwy nadzór i – w razie potrzeby – dostosowanie funkcjonowania udostępnionego Pracownika.
Najemca będzie regularnie, ale przynajmniej raz na sześć miesięcy, przeglądać wyniki, a także wszelkie punkty wymagające uwagi i poprawy z udostępnionym Pracownikiem. Następnie najemca natychmiast przesyła raport z rozmowy do FlexVisie.
W przypadku konfliktu wskazanego jako taki przez Najemcę i/lub udostępnionego Pracownika lub w przypadku zaobserwowania przez Najemcę niepożądanych zachowań lub innych istotnych nieszczęść, Najemca niezwłocznie poinformuje o tym FlexVisie na piśmie. Najemca musi przedstawić istotne fakty i okoliczności w sposób neutralny i możliwie najpełniejszy. W przypadku udostępnienia przez Pracownika działania lub zaniechania, na podstawie którego można uznać, że istnieje pilna przyczyna w rozumieniu prawa, Najemca jest zobowiązany poinformować o tym FlexVisie w ciągu 24 godzin w najnowszy.
Tylko FlexVisie jest uprawniona do podjęcia środków (dyscyplinarnych) wobec udostępnionego Pracownika. Przed podjęciem takiego środka Flexvisie wysłucha zarówno Najemcy, jak i Pracownika udostępnionego. FlexVisie ma prawo zażądać od Najemcy dalszych informacji lub współpracy, jakiej można zasadnie wymagać, aby móc podjąć działania.

Najemca jest świadomy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w tym ustawą o warunkach pracy i art. 7:658 holenderskiego kodeksu cywilnego, ma obowiązek zapewnić Pracownikowi bezpieczne miejsce pracy. Najemca jest zobowiązany do ustawienia i utrzymywania pomieszczeń, sprzętu i narzędzi, w których lub przy pomocy których Pracownik wykonuje pracę, w taki sposób, aby Pracownik nie poniósł żadnej szkody przy wykonywaniu swojej pracy. Najemca przekaże również Pracownikowi szczegółowe wskazówki, instrukcje i ostrzeżenia, aby zapobiec poniesieniu przez niego szkody podczas wykonywania swoich obowiązków. Najemca będzie również monitorował przestrzeganie tych wskazówek, instrukcji i ostrzeżeń oraz, w razie potrzeby, podejmie dalsze środki w celu dalszej ochrony Pracownika. Najemca zapewni Pracownikowi środki ochrony osobistej, które są zasadnie wymagane do wykonywania pracy, aby zapobiec ryzyku powstania szkody w wyniku Zlecenia.

Strony określą wszelkie wymagane kwalifikacje zawodowe, certyfikaty lub inne wymagania mające na celu bezpieczne wykonywanie pracy w Umowie Zatrudnienia. O ile wymaga tego miejsce pracy, Najemca będzie dalej informował i szkolił oddelegowanego Pracownika w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy oraz obowiązującej Inwentaryzacji i Oceny Ryzyka (RI&E), wszystko to będzie rozliczane zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 4.

Najemca niezwłocznie poinformuje FlexVisie na piśmie, jeśli oddelegowany Pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy lub chorobie zawodowej. Najemca zapewni wówczas sporządzenie protokołu wypadku lub choroby zawodowej tak szybko, jak to możliwe, nie później niż w ciągu pięciu dni kalendarzowych, wykazującego z wystarczającą pewnością okoliczności wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz można określić rolę, zgodność i skuteczność stosowanych środków (zapobiegawczych). Raport należy niezwłocznie przesłać do FlexVisie.

10 ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli Pracownik delegowany stał się całkowicie lub częściowo niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Najemca zwalnia FlexVisie z roszczeń odszkodowawczych lub innych roszczeń Pracownika udostępnionych z powodu naruszenia obowiązku staranności, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Najemca zabezpiecza również FlexVisie, a przynajmniej zabezpiecza przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej na podstawie art. 6:107, 6:107a lub 6:108 lub 6:162

Najemca gwarantuje, że jest odpowiednio ubezpieczony od ryzyka odpowiedzialności cywilnej, jak określono w tym artykule. Najemca prześle FlexVisie dowód ubezpieczenia i kopię obowiązujących warunków polisy na pierwsze żądanie.

Najemca gwarantuje, że oddelegowany Pracownik nie będzie narażony na dyskryminację np. – ale nie wyłącznie – ze względu na religię, światopogląd, przekonania polityczne, płeć, rasę, narodowość, orientację seksualną, wiek lub z jakiegokolwiek innego powodu.
Najemca zabezpiecza FlexVisie lub przynajmniej zabezpiecza FlexVisie w odniesieniu do roszczeń o odszkodowanie lub innych roszczeń Pracownika udostępnionych z powodu naruszenia niniejszej gwarancji.

Z należytym przestrzeganiem art. 9 ust. 4 i 14 ust. 2, Najemca jest winien FlexVisie Stawkę Najemcy za udostępnione godziny przepracowane przez Pracownika.
Stawka Najemcy jest obliczana na podstawie obowiązującego udostępnionego wynagrodzenia godzinowego Pracownika, powiększonego o dodatki i zwrot kosztów, ale nie uwzględnia żadnych płatności przejściowych należnych po zakończeniu zatrudnienia danego Pracownika lub innych rodzaje odszkodowań w związku z ustaniem stosunku pracy lub Oddelegowaniem.

FlexVisie ma prawo do zmiany Stawki Najemcy w okresie Dostępności, jeśli wystąpi czynnik zwiększający koszty, w tym w każdym przypadku, ale nie wyłącznie, wzrost ceny kosztu ze względu na zmiany przepisów i/lub przepisów socjalnych i podatkowych lub zmianę wynagrodzenia , tabeli płac lub wynagrodzenia Zatrudniającego w odniesieniu do delegowanego Pracownika, niezależnie od tego, czy w wyniku zmiany układu zbiorowego pracy.

Najemca zabezpiecza FlexVisie lub przynajmniej zabezpiecza ją przed zapłatą wynagrodzenia przejściowego należnego z tytułu rozwiązania stosunku pracy oddelegowanego Pracownika. Najemca zwalnia firmę FlexVisie z odpowiedzialności lub przynajmniej zabezpiecza ją

również przed wypłatą innego rodzaju odszkodowania w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, co w każdym przypadku oznacza wynagrodzenie stałe i godziwe wynagrodzenie.
Od poprzedniego akapitu można odstąpić wyłącznie za obopólną zgodą i na piśmie, w którym to przypadku FlexVisie zwykle pobiera dodatkową opłatę od Stawki Najemcy.

O ile strony wyraźnie nie uzgodniły inaczej na piśmie, Rozliczanie Czasu odbywa się cyfrowo za pośrednictwem portalu cyfrowego udostępnionego przez FlexVisie na flexvisie.nl, jak określono w Umowie Zatrudnienia.
O ile strony wyraźnie nie uzgodniły inaczej na piśmie, Rachunek Czasu sporządzany jest przez Pracownika w portalu cyfrowym, po czym Najemca ma możliwość sprawdzenia jego poprawności przez 14 dni. Ustęp 6 tego artykułu jest wyraźnie o

Wynajmujący musi otrzymać pełną fakturę FlexVisie w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.Tylko wpłata na konto FlexVisie na rachunek bankowy wskazany na fakturze ma skutek wyzwalający.
Termin płatności podany na fakturze jest wyraźnie terminem ścisłym, w wyniku którego Najemca popada w zwłokę z mocy prawa, a zatem bez dalszego wezwania do zapłaty w przypadku jego przekroczenia. Najemca jest winien odsetki umowne w wysokości 1,2% kwoty należnej i płatnej w okresach miesięcznych od daty rozpoczęcia zwłoki do dnia pełnej zapłaty, przy czym część miesiąca liczy się jako jeden miesiąc.

Płatności dokonywane przez Najemcę lub w jego imieniu służą w pierwszej kolejności do zapłaty należnych odsetek, następnie do zapłaty należnych kosztów dodatkowych, w tym kosztów pozasądowych, a na końcu do zapłaty
Najemca musi zakwestionować Terminy w terminie 14 dni od daty Terminów, podając przyczyny na piśmie i przedstawiając odpowiednie uzasadnienie, pod rygorem utraty prawa do umorzenia, zwrotu lub rekompensaty ustalonej Stawki Najmu. Sztuka. 6 ust. 1 niniejszych warunków ma (również) wyraźnie zastosowanie w tym kontekście

W przypadkach, o których mowa w 7 ust. 1 niniejszych warunków, FlexVisie jest również uprawniona do żądania dodatkowych zabezpieczeń płatności należnej Stawki wynajmu, oprócz natychmiastowego rozwiązania Udostępnienia i Umowy wynajmu.
Pozasądowe koszty dochodzenia wszelkich roszczeń ze strony FlexVisie wobec Najemcy są szacowane przez strony na 15% kwoty głównej, przy minimalnej kwocie 250,00 €. Pozostaje

to bez uszczerbku dla prawa FlexVisie do żądania zamiast tego zwrotu rzeczywistych kosztów pozasądowych.

  1. Flexvisie zrealizuje Umowę o pracę zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i możliwościami. Jednak firma Flexvisie przez cały czas podlega jedynie zobowiązaniu dotyczącemu środków, a nie zobowiązaniu do osiągnięcia rezultatu.
    FlexVisie w przypadku Oddelegowania dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Pracownikowi cechy, cechy i inne cechy pożądane przez Najemcę, Strony uznają jednak, że FlexVisie polega w tym kontekście na informacjach zarówno od Najemcy, jak i od Sam pracownik. FlexVisie nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane z faktem, że dany Pracownik okazał się nieodpowiedni do wykonywania Zadania, z wyjątkiem sytuacji, gdy można to przypisać rażącemu zaniedbaniu lub celowemu działaniu FlexVisie, lub inaczej zgodnie ze standardami rozsądku i uczciwości byłoby nie do przyjęcia.
    Jeżeli Pracownik nie może zostać udostępniony ze względu na okoliczności osobiste, nie stanowi to podstawy do roszczenia o odszkodowanie, wykonanie lub inne roszczenie ze strony Najemcy, z wyjątkiem przypadku, gdy byłoby to nie do przyjęcia zgodnie ze standardami rozsądku i uczciwości.

Podpisując Umowę Zatrudnienia, Najemca oświadcza, że jest świadomy i zgadza się z faktem, że FlexVisie nie może zagwarantować, że portal cyfrowy będzie dostępny bez ograniczeń. FlexVisie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane z tymczasową (techniczną) awarią lub czasową niedostępnością platformy cyfrowej.FlexVisie jest również uprawniona do ochrony portalu cyfrowego w celu okresowej konserwacji. FlexVisie w miarę możliwości zaplanuje okresową konserwację poza godzinami pracy. FlexVisie ponosi zawsze odpowiedzialność za szkody wyłącznie zgodnie z postanowieniami Warunków Ogólnych.

FlexVisie, z należytym przestrzeganiem odszkodowania lub odszkodowania, które w każdym przypadku obejmuje to, co jest zawarte w artykułach 7 – 10, 12, 14 – 16, 19 i 20, odpowiada wyłącznie za bezpośrednie szkody poniesione przez Najemcę lub stronę trzecią powiązaną cierpi w wyniku przypisanego niedociągnięcia w spełnieniu lub (przypisywanego) bezprawnego działania ze strony FlexVisie. FlexVisie nie ponosi zatem odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym straty handlowe, utratę dochodów itp. Powyższe różni się tylko wtedy, gdy wspomniana szkoda jest wynikiem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony FlexVisie.

O ile istnieje jakakolwiek odpowiedzialność za szkody ze strony FlexVisie przy należytym przestrzeganiu Ogólnych warunków, odpowiedzialność ta jest zawsze ograniczona do kwoty faktycznie wypłaconej na podstawie polisy ubezpieczeniowej w tym zakresie lub w braku takiej płatności, maksymalnie trzykrotność stopy oprocentowania kredytu zgodnie z obowiązującą lub naliczaną średnio miesięcznie.

Najemca musi niezwłocznie, ale nie później niż jeden miesiąc po tym, jak dowiedział się lub powinien był wiedzieć o szkodzie, za którą FlexVisie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przy należytym przestrzeganiu Ogólnych Warunków, poinformować o tym FlexVisie na piśmie wraz z uzasadnieniem , pod rygorem utraty prawa do odszkodowania, świadczenia lub innych roszczeń.

Roszczenia i inne uprawnienia Najemcy w stosunku do FlexVisie, niezależnie od przyczyny, wygasają, o ile nie miało to już miejsca, po roku od momentu, w którym Najemca dowiedział się lub powinien był w uzasadniony sposób wiedział o istnieniu tych praw lub uprawnień.

Najemca jest uprawniony do zawarcia umowy z Pracownikiem w celu zapewnienia, że prawa własności intelektualnej i przemysłowej powstałe w kontekście wykonywania pracy zostaną przeniesione na Najemcę, z wyprzedzeniem lub bez.
Najemca zabezpiecza FlexVisie przed roszczeniami odszkodowawczymi lub innymi roszczeniami Pracownika lub osób trzecich z tytułu (domniemanego) naruszenia prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, o ile wynika to z Umowy Zatrudnienia lub jest z nią związane.

Strony będą przestrzegać ścisłej poufności w odniesieniu do informacji poufnych udostępnionych im w kontekście Umowy o pracę lub w inny sposób.
są uważane za poufne, jeśli zostało to wyraźnie określone lub jeśli wynika to z charakteru danych.
W zakresie, w jakim Najemca udostępnia FlexVisie informacje, Najemca gwarantuje, że nie narusza to żadnych przepisów prawa ani innych przepisów dotyczących prywatności lub poufności. W szczególności Najemca gwarantuje, że przy podaniu jakichkolwiek danych (osobowych) Pracownika posiada zgodę Pracownika lub inny rodzaj uzasadnienia. Najemca gwarantuje również, że będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które w każdym przypadku będą obejmować Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Najemca zabezpiecza FlexVisie lub przynajmniej w pełni zabezpiecza FlexVisie przed roszczeniami prawnymi lub innymi roszczeniami Pracownika lub osób trzecich z powodu niezgodnego z prawem przetwarzania tych (osobowych) danych, „naruszenia danych” lub innego rodzaju incydentów związanych z prywatnością. W ramach tego odszkodowania q. przez odszkodowanie rozumie się również sytuację, w której zaangażowany organ nadzorczy, w tym holenderski organ ochrony danych, nałoży na firmę FlexVisie grzywnę za naruszenie obowiązków, zakazów i przykazań dotyczących prywatności zawartych w odpowiednich przepisach ustawowych i wykonawczych.
Najemca jest uprawniony do zawarcia umowy o zachowaniu poufności z udostępnionym Pracownikiem. FlexVisie nie ponosi odpowiedzialności za szkody, grzywny lub kary pieniężne wynikające lub związane z ujawnieniem przez Pracownika informacji poufnych.

  1. W trakcie Zlecenia Najemcy wyraźnie zabrania się oferowania danemu Pracownikowi umowy o pracę lub innego rodzaju stosunku pracy, w najszerszym tego słowa znaczeniu, ani

oferowania tego przez osobę trzecią. W przypadku naruszenia tego zakazu Najemca będzie zobowiązany do natychmiastowej zapłaty grzywny w wysokości 10 000,00 €, powiększonej o natychmiast wymagalną karę pieniężną w wysokości 500,00 € za każdy dzień, w tym część dnia, w którym naruszenie trwa.

Wyraźnie zabrania się także zawierania przez Najemcę umowy o pracę z pracownikiem FlexVisie zaproponowanym mu ustnie lub pisemnie (w najszerszym tego słowa znaczeniu) przez FlexVisie, którego to pracownik z jakiegokolwiek powodu nie jest udostępniany Najemcy lub innego rodzaju stosunku pracy, w najszerszym tego słowa znaczeniu, lub oferowania tego przez osobę trzecią lub zatrudniania tego pracownika za pośrednictwem osoby trzeciej.

W przypadku naruszenia tego zakazu Najemca będzie zobowiązany do natychmiastowej zapłaty grzywny w wysokości 10 000,00 €, powiększonej o natychmiast wymagalną karę pieniężną w wysokości 500,00 € za każdy dzień, w tym część dnia, w którym naruszenie trwa. Jeżeli pracownik zaproponowany przez FlexVisie Najemcy wykona pracę bezpośrednio lub pośrednio na rzecz Najemcy w okresie trzech miesięcy, to postanowienie to zostanie naruszone, a kary przepadną.

W okresie dwunastu miesięcy od zakończenia Oddelegowania i/lub okresu obowiązywania Umowy o Zatrudnienie, Najemca, jeżeli bezpośrednio lub pośrednio zaproponuje oddelegowanemu Pracownikowi umowę o pracę lub inny rodzaj stosunku pracy albo zatrudni za pośrednictwem osoby trzeciej strony, jest godziwą rekompensatą w rozumieniu art. 9a ust. 2 WAADI. Wspomniane tam koszty, które kwalifikują się do rozsądnego zwrotu, w każdym przypadku obejmują koszty rekrutacji i szkolenia odpowiedniego Pracownika. Te koszty lub inwestycje związane z marketingiem/reklamą (online i/lub offline), rozmowami kwalifikacyjnymi o pracę i rozmowami wstępnymi (zgodnie z VCU), ocenami technicznymi i społecznymi oraz inwestycjami w edukację lub szkolenia (w zakresie bezpieczeństwa); wynosić co najmniej 15 000,00 EUR.

Prawo holenderskie ma zastosowanie wyłącznie do stosunku prawnego pomiędzy FlexVisie a Najemcą.
Wyłącznie właściwy sąd w Sądzie Rejonowym Overijssel, w Almelo, jest upoważniony do rozpoznawania i rozstrzygania wszelkich sporów wynikających lub związanych z Umową Najmu lub Ogólnymi Warunkami.

Nagłówek nad każdym postanowieniem Warunków ogólnych został zamieszczony wyłącznie w celu ułatwienia czytania i przejrzystości. Strony nie mogą z tego wywodzić żadnych praw ani uzasadnionych oczekiwań.

Pobierz

W poniższym dokumencie znajduje się formularz z ogólnymi warunkami FlexVisie International.
No data was found